Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of Admin Ssrw
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
by Admin Ssrw - อังคาร, 25 ตุลาคม 2016, 12:44 PM
 

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่ ห้องรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

(แก้ไขโดย นายธงชัย รักษามั่น - จันทร์, 29 สิงหาคม 2016, 9:16AM)

 

Skip available courses

Available courses

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย                                                     
ที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ
ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลง
และข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูลนำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือ การแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก
ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

 

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

คอมพิวเตอร์กราฟิก  เป็น การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศม.4 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล อินเทอร์เน็ต   และการใช้ซอฟต์แวร์สร้างงาน

คอมพิวเตอร์กราฟิกและนำเสนอ เน้นทักษะการใช้งานใปรแกรมกราฟิกและนำเสนองานด้วยโปรแกรมนำเสนอ

เทคโนโลยีสารสนเทศม.2 มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ หลักการแก้ปัญหา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล และอินเตอร์เน็ต

                 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ  ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น,กระบวนการพัฒนาเว็บเพจ หลักการออกแบบเว็บเพจ, โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ,  เริ่มต้นสร้างเว็บเพจ, การใช้ข้อความในเว็บเพจ,  การใช้ภาพกราฟิกในเว็บเพจ,   การใช้ตารางในเว็บเพจ, การเชื่อมโยงเว็บเพจ, การจัดแบ่งเว็บเพจด้วยเฟรมเซต, การสร้างเลเยอร์,  การสร้างฟอร์ม,  การใช้มัลติมีเดียบนเว็บเพจ, และการอัพโหลดเว็บไซต์เข้าสู่อินเทอร์เน็ต