.

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ตำบลด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย

 
 
 
 
 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    พันธกิจ 
พันธกิจ
 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและพื้นฐานอาชีพ ตามศักยภาพ บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล (วิสัยทัศน์)
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล(มฐ.๔)
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (มฐ. ๓)
๕. จัดกิจกรรมสิ่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเป็นครูมืออาชีพ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการใช้ภาษาสากล
๘. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วิสัยทัศน์)
๙. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๑๐. พัฒนาระบบบริหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งและความทันสมัย เน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน
๑๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๓. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
๑๔. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

 
 
นายกิตติพงศ์ เจริญทวีธนกิจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
 
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 มกราคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.91.16.95
คุณเข้าชมลำดับที่ 194,622
  

 
: โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
231 หมู่ที่ 2 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
Tel : 042891313  Fax : 043891374
Email : ssrwloei@hotmail.com