.

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ตำบลด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย

 
 
 
 
 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 

๑. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการและพื้นฐานอาชีพตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
๔. ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๕. ผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ครูเป็นครูมืออาชีพ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องมีทักษะการใช้ภาษาสากล
๗. ครูจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
๙. สถานศึกษามีระบบบริหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งและความทันสมัย เน้นการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วม
๑๐. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน
๑๑. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๒. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
๑๓.  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

 
 
นายกิตติพงศ์ เจริญทวีธนกิจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
 
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 มกราคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.234.45.10
คุณเข้าชมลำดับที่ 194,855
  

 
: โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
231 หมู่ที่ 2 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
Tel : 042891313  Fax : 043891374
Email : ssrwloei@hotmail.com