.

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ตำบลด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย

 
 
 
 
 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์
 

๑. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการและพื้นฐานอาชีพตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
๔. ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๕. ผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ครูเป็นครูมืออาชีพ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องมีทักษะการใช้ภาษาสากล
๗. ครูจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
๙. สถานศึกษามีระบบบริหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งและความทันสมัย เน้นการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วม
๑๐. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน
๑๑. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๒. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
๑๓.  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

 
 
นายกิตติพงศ์ เจริญทวีธนกิจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
 
 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 10 ธันวาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.80.177.176
คุณเข้าชมลำดับที่ 219,422
  

 
: โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
231 หมู่ที่ 2 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
Tel : 042891313  Fax : 043891374
Email : ssrwloei@hotmail.com