หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
เผยแพร่ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
      เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ง 30266 ช่างแกะสลักไม้และกระจก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ผู้รายงาน นายอภิรัตน์ พรหมรักษา