บริหารงานวิชาการ

นางเสริมจิต ศรีวารี

ประธานกรรมการ

นายธงชัย รักษามั่น

รองประธานกรรมการ

นางอาภรณ์จิต รัตนไตรศรี

กรรมการ

นางสาวเด่นนภา ยอยบุปผา

กรรมการ

นางสาวรัชนี ศรีอิ่นแก้ว

กรรมการ

นายชัยวัฒน์ ราชกรม

กรรมการ

นางสาวปนัสยา เพ็งแจ่ม

กรรมการ

นางสาวนันทนา แก้วนาค

กรรมการ

นางสาวจุฑาทิพย์ ชินฮาด

กรรมการ

นายนิตินัย คนเพียร

กรรมการ

นางสาวธนัญญา ข่มอาวุธ

กรรมการ

นางนิศรา รักษามั่น

กรรมการและเลขานุการ

นางณัฐวดี พรหมรักษา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวพนมพร แสงขาว

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ