บริหารงานงบประมาณ

นางกฤติมา แรมลี

ประธานกรรมการ

นายจักรชัย แก้วพิภพ

รองประธานกรรมการ

นางสาวญานิศา เสนานุช

กรรมการ

นางเนตรญา พินธิสืบ

กรรมการ

นางสาวเบญจวรรณ จันจอม

กรรมการ

นางสาวภัทรรินทร์ แก้วสุฟอง

กรรมการ

นางสาวพัชรี คำดี

กรรมการ

นางศิริกัล บุญไทย

กรรมการ

นางสาวศุภมาศ ศรีบุตตา

กรรมการและเลขานุการ