บริหารงานนโยบายและแผน

นางสาวพรทิพย์ เชื้อบุญมี

ประธานกรรมการ

นางวิลาวรรณ ตรีวิเศษ

รองประธานกรรมการ

นายเปรมฤทธิ์ ชานนท์เมือง

กรรมการและเลขานุการ

นางจุไรรัตน์ มชะศรี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ